Zásady ochrany osobných údajov

podľa zákona o ochrane osobných údajov 18/2018 Z.z.

Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov a dát je pre spoločnosť ASD group s.r.o. veľmi dôležitá a preto pri vedení našich aktivít rešpektujeme zákon o ochrane osobných údajov 18/2018 Z.z. V tejto časti Vás chceme informovať, aké údaje naša spoločnosť získava pri Vašej návšteve webovej stránky a na aké účely ich používa:

Kto sme?

Osobné údaje poskytujete spoločnosti ASD group s.r.o., so sídlom Piesková 735/31, 946 32 Marcelová, IČO: 53 801 881. Táto spoločnosť bude tzv. prevádzkovateľom a v ďalšom texte sa označuje ako „my“ alebo „Spoločnosť“. Osobné údaje získavame a spracúvame vždy v súlade s právnymi predpismi a bezpečne.

Aké údaje zbierame?

Na marketingové účely zbierame všetky údaje podľa registračného formuláru (titul, meno a priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo, záujem o konkrétnu ponuku, prípadne údaje z vyplneného dotazníka).

Načo a na akom právnom základe zbierame údaje, je to povinné?

Ak ste nám udelili súhlas so zaradením osobných údajov do marketingového systému, použijeme ich na marketingovú ponuku a marketingovú komunikáciu s Vami prostredníctvom emailu. Súhlas je dobrovoľný.

Ak ste udelili súhlas aj na zasielanie newsletterov a ponúk, zaradili sme Vás do nášho zoznamu ľudí, ktorým ponuky rozosielame emailom. Súhlas je dobrovoľný.

Na priamy marketing sme oprávnení spracúvať Vaše údaje aj bez výslovného súhlasu, najmä ak ste nám ich udelili pri kúpe nášho tovaru, v súťaži alebo špeciálnej ponuke na základe nášho oprávneného záujmu.

Na právnom základe zákonnej povinnosti spracúvame v osobitnom zozname osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa a číslo telefónu tých ľudí, ktorí podali námietku proti spracúvaniu osobných údajov, aby sme zabezpečili, že nebudú opätovne zaradení do systému.

Čo s údajmi robíme?

Ak ste nám udelili súhlas na spracúvanie osobných údajov v našom marketingovom systéme, tieto údaje sú zaradené do systému kontaktov, ktorý má k dispozícii naše call centrum. Ak ste vyjadrili záujem o konkrétnu službu, budeme Vás telefonicky kontaktovať a informovať o možnostiach a ďalších benefitoch. Uvedenie údajov nám umožní poskytovať Vám adresné ponuky. Pokiaľ na základe komunikácie s našimi pracovníkmi požiadate o ďalšie služby alebo sprostredkovanie predaja služieb, môžu sa Vaše údaje následne zaradiť do zákazníckeho systému CRM, v ktorom spracúvame osobné údaje zákazníkov.

Súhlas na zasielanie newsletterov a ponúk využívame len na účely marketingovej komunikácie formou emailu. Tento systém nevyužívame na iné účely.

V prípade, že ste nám poskytli vaše osobné údaje so žiadosťou o vypracovania cenovej ponuky alebo nápočet materiálu, môžu byť tieto údaje predané tretej strane (zmluvnému partnerovi našej spoločnosti) za účelom sprostredkovania predaja produktov/služieb spoločnosť ASD group s.r.o.

Osobné údaje budú spracúvané v závislosti od technického riešenia použitého k ich získaniu od dotknutej osoby v rozsahu kontaktných údajov dotknutých, a to najmä: meno, priezvisko, titul, emailová adresa, telefónne číslo, označenie profilu na sociálnych sieťach, atď.. („Osobné údaje“)

Naša spoločnosť bude spracúvať Osobné údaje pre marketingové a obchodné účely, čo môže spočívať najmä v:

–        spravovaní obsahu webových stránok spoločnosti ASD group s.r.o.,

–        spracúvaní údajov z registračných formulárov či iných formulárov z webových stránok spoločnosti ASD group s.r.o. a ich správa, udržovanie a ukladanie,

–        jednotná správa profilov spoločnosti ASD group s.r.o. na sociálnych sieťach (Facebook, Instagram atď.),

–        spracúvanie údajov obdržaných pri komunikácii cez profily sociálnych médií spoločnosti ASD group s.r.o.,

–        správa audiovizuálneho materiálu na webových stránkach spoločnosti ASD group s.r.o. a ich sociálnych sieťach či iných online platformách (napr. YouTube),

–        zasielanie newsletterov spoločnosti ASD group s.r.o. jednotne ako na kontakty získané spoločnosťou, tak i na údaje získané spoločnosťou ASD group s.r.o..

Ako dlho údaje spracúvame

Údaje spracúvame až kým neodvoláte svoj súhlas s poskytnutím. Údaje, ktoré spracúvame na priamy marketing bez výslovného súhlasu, spracúvame len do podania námietky proti spracúvaniu. Údaje, ktoré spracúvame na základe zákonnej povinnosti, spracúvame po celý čas trvania povinnosti.

Odvolanie súhlasu

Ak údaje spracúvame na základe súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať na linku, ktorý je pripojený v emailovej komunikácii, alebo emailom na adrese objednavky@plmaschine.sk alebo oznámením zaslaným poštou na adresu Spoločnosti.

Námietka

Ak Vaše údaje spracúvame na priamy marketing bez Vášho súhlasu, môžete kedykoľvek proti spracúvaniu namietať. Toto právo môžete uplatniť emailom na adrese objednavky@plmaschine.sk alebo oznámením zaslaným poštou na adresu Spoločnosti.

Pokiaľ ide o iné údaje, ktoré spracúvame na základe oprávneného záujmu, máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu týchto osobných údajov. Toto právo môžete uplatniť emailom na adrese objednavky@plmaschine.sk alebo oznámením zaslaným poštou na adresu Spoločnosti.

Ďalšie Vaše práva

Máte právo na prístup k vašim osobným údajom a na ich kópiu. Ak sú údaje nesprávne, máte právo na ich opravu. Ak sú neúplné, máte právo ich doplniť. Máte právo na obmedzenie (blokovanie) spracúvania v prípadoch určených predpismi, napríklad do ich opravy alebo počas konania o námietke. Máte právo na výmaz údajov v prípadoch, ktoré určujú predpisy (napríklad po odvolaní súhlasu, namietaní proti priamemu marketingu, pri protizákonnom spracúvaní, po uplynutí účelu spracúvania).

Ak nebudete spokojní s tým, ako sme reagovali na uplatnenie Vašich práv alebo ak si myslíte, že Vaše údaje spracúvame v rozpore s predpismi máte právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.